Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.11.2018
Temat „Usługi transportu drogowego osób oraz krajowego transportu drogowego rzeczy.”

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 30.11.2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 30.11.2018 r. o godz. 12.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Morel

Joanna Grochal

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

W dniu 07.12.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. II postępowania - Usługi krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

W dniu 11.12.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. I postępowania - Usługi krajowego transportu drogowego osób.


 

Biuletyn Informacji Publicznej