Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.01.2019
Temat Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór i korzystanie z wód kopalnianych przez Kopalnie Soli „Wieliczka” S.A. oraz na odprowadzanie kondensatu Zakładu Utylizacji Wód Zasolonych Kopalni Soli Wieliczka S.A do

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 06.02.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z wymienionymi powyżej dokumentami.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna,
32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
Budynek A pokój nr A..2, 06.02. 2019 r. o godz. 11.30

W dniu 13.02.2019r. zamieszczono informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Biuletyn Informacji Publicznej