Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.05.2018
Temat Projekt techniczny przebudowy podłużni Aleksander

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 05.06.2018 r. o godz. 12.15

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,
Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy,
Kamil  Broniowski – Nadsztygar Górniczy,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 30.05.2018r. zamieszczono Specyfikacji Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 20.06.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej