Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.10.2018
Temat „Projekt monitoringu pracy transformatorów 15/3 kV w GSTR”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)   w zakresie przedmiotu zamówienia: Henryk Kasprzycki – Nadsztygar ds. elektrycznych tel. (12) 278-72-25

     Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 9.10.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni „Wieliczka” Spółka Akcyjna 32-020 Wieliczka Park Kingi 1
wraz z wymienionymi powyżej dokumentami.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 w budynku Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 9.10.2018 r.
o godz. 12.00.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej