Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.07.2018
Temat Opracowanie dokumentacji polegającej na obliczeniu parametrów wytrzymałościowych standardowych obudów stosowanych w Kopalni Soli "Wieliczka"

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sławomir Stoch – Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Krzysztof Szarek - Kierownik Działu Górniczego
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 25.07.2018 r. o godz. 12.00

W dniu 27.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej