Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.06.2019
Temat Dostawa wyrobów śrubowych,prętów gwintowanych, gwoździ oraz łańcucha technicznego

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna,
32-020 Wieliczka, Park Kingi 1

Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 14.06.2019 r. o godz. 11.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:

Paweł Janus – Specjalista ds. Utylizacji Wycieków

Piotr Kmiecik - Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar

Stanisław Strug – Specjalista ds. Zamówień

b) w zakresie postępowania:

Beata Stolarz – Specjalista ds. Zamówień


 

Biuletyn Informacji Publicznej