Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.11.2018
Temat Dostawa świdrów trójgryzowych
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Kmiecik - Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń, Nadsztygar,
Stanisław Strug – Specjalista ds. Logistyki,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 03.12..2018 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 03.12.2018 r. o godz. 12.15

W dniu 11.12.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

.


 

Biuletyn Informacji Publicznej