Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.12.2017
Temat Dostawa środków ochrony osobistej i osprzętu do broni palnej


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 11.01.2018r. do godz. 11.30
w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz
z wymienionymi powyżej dokumentami
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna,
32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 11.01.2018r. o godz. 12.00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jacek Jakubowski– Szef Straży Ochrony

b) w zakresie postępowania:
Władysław Rudkowski – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Pasierska - Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

Specyfikacja Zamówienia została zamieszczona w dniu 22.12.2017 roku


 

Biuletyn Informacji Publicznej