Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.05.2019
Temat Dostawa pompy typu Triplex 90 z cylindrami ceramicznymi z silnikiem elektrycznym i osprzętem

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 16.05.2019r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z wymienionymi powyżej dokumentami.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna,

32-020 Wieliczka, Park Kingi 1

Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 16.05.2019r. o godz. 11.15.


Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:


a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Sławomir Stoch – Dyrektor ds. Górniczych I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

Krzysztof Szarek – Kierownik Działu Górniczego

Piotr Kmiecik – Kierownik Oddziału Górniczego Podsadzki i Wierceń,

b) w zakresie postępowania:

Grzegorz Burda – Specjalista ds. Zamówień

W dniu 17.05.2019r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej