Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.09.2018
Temat Dostawa lin stalowych ocynkowanych

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Pietrzyk - Kierownik Oddziału Górniczego Zabezpieczenia i Transportu, Sztygar Oddziałowy,
Stanisław Strug – Specjalista ds. Logistyk
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 14.09.2018 r. o godz. 12..00

UWAGA UWAGA
W dniu 13..09,2018r. zamieszczono zmianę treści Specyfikacji Zamówienia, tekst jednolity załącznika nr 1 do oferty / Specyfikacji Zamówienia / wzoru umowy.

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert na aktualnym formularzu (formularz oferty).

Termin składania ofert zostaje przesunięty na 19.09.2018r. do godz. 11.30,
termin otwarcia ofert - 19.09.2018r. godz. 12.00

W dniu 21.09,2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej