Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.05.2018
Temat Dostawa elementów zespołów kotwi wklejanych

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 29.05.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 29.05.2018r. o godz. 12.00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Morel – Kierownik Działu Logistyki
Stanisław Strug – Specjalista ds. Logistyki
b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 13.06.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej