Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.04.2018
Temat Dostawa 2 sztuk agregatu pompowego

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 09.05.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 09.05.2018r. o godz. 12.00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Andrzej Dudczak – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków
Stanisław Strug – Specjalista ds. Logistyki
b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 18.05.2018r. została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszje oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej