Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.06.2018
Temat Budowa ogrodzenia terenu kopalni w granicach działki wokół szybu Boża Wola

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 09.07.2018 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 09.07.2018 r. o godz. 12.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski – Inspektor Nadzoru, p.o. Kierownika Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 28.06.2018r. zamieszczono Specyfikację Zamówienia z załącznikami.

W dniu 13.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej