Likwidacja wyrobisk chodnikowych pod otworami X-1, X-2, X-3 oraz północnych końcówek poprzeczni Dunajewski-Strzelecki i chodnika natryskowego

Nazwa projektu:

"Likwidacja wyrobisk chodnikowych pod otworami X-1, X-2, X-3 oraz północnych końcówek poprzeczni Dunajewski, Strzelecki i chodnika natryskowego w Kopalni Soli "Wieliczka" w celu ochrony przed negatywnymi skutkami dopływu wód pozazłożowych"

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 635/2013/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 12 września 2013 r. , w latach 2013-2014.


Całkowita wartość projektu: 4 751 145,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 980 000,00 zł


Opis projektu: Projekt obejmuje doszczelnienie otworów X-1, X-2, X-3, wodoszczelną likwidację zbiorników popiołowych pod końcowymi odcinkami tych otworów oraz poprzeczni Koerber, Lebzeltern i pochylni pomiędzy poz. IIn Kazanów i poziomem III, przebudowę chodnika popiołowego na poz. III, jak również wodoszczelną likwidację poprzeczni Dunajewski i Strzelecki oraz łączącego je chodnika natryskowego na poz. IV. Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie powstaniu obwałów skał stropowych wyrobisk mogących generować deformacje nieciągłe górotworu, wynikiem których może być wdarcie się wód pozazłożowych i powierzchniowych do kopalni. Skutkiem tych deformacji, mogą wystąpić obniżenia powierzchni terenu oraz uruchomienie rejonów osuwiskowych zlokalizowanych w rejonie centralnej części Wieliczki. Efektem realizacji projektu będzie:
- zlikwidowanie wyrobisk chodnikowych i pochylni o łącznej kubaturze pustek wynoszącej ok 1 530 m3, 
- ochrona przed deformacjami powierzchni terenu zlokalizowanego nad zlikwidowanymi wyrobiskami,
- zapobieżenie katastrofalnym wdarciom wód podziemnych do centralnej części kopalni poprzez zapobieżenie zawałom wyrobisk,
- zabezpieczenie wschodniej nie zabytkowej części kopalni przed dopływem wód powierzchniowych w przypadku zaktywizowania się deformacji nieciągłych,
- zapobieżenie powstaniu zapadlisk powierzchniowych w rejonie wyrobisk centralnej części kopalni,
- ochrona przed uaktywnieniem zjawisk osuwiskowych na terenach położonych nad wyrobiskami centralnej części kopalni,
- zmniejszenie dopływów wód zasolonych w ilości 32 m3/rok.


Galeria

Biuletyn Informacji Publicznej