Likwidacja wschodniej części Kopalni Soli „Wieliczka” w celu ochrony powierzchni ziemi

Nazwa projektu:

"Likwidacja wschodniej części Kopalni Soli "Wieliczka" w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału wyrobisk"

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 102/2013/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 11 marca 2013 r., w latach 2013-2016.


Całkowita wartość projektu: 77 650 376,37 zł
Wartość dofinansowania z dotacji NFOŚiGW: 30 072 200,00 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje likwidację wyrobisk chodnikowych i komorowych zlokalizowanych we wschodniej części kopalni, w celu przeciwdziałania powstawaniu zawałów tych wyrobisk, które mogą generować deformacje nieciągłe górotworu, wynikiem których może być wdarcie się wód pozazłożowych jak również wód powierzchniowych do kopalni. Skutkiem tego mogą wystąpić obniżenia powierzchni terenu oraz uruchomienie rejonów osuwiskowych zlokalizowanych w rejonie zasięgu wpływów poeksploatacyjnych nie zabytkowej części wschodniej kopalni.

Efektem realizacji projektu będzie: 
- zlikwidowanie ok. 200 komór i wyrobisk chodnikowych o łącznej kubaturze pustek wynoszącej ok 815 tys. m3, 
- ochrona przed deformacjami powierzchni terenu zlokalizowanego nad zlikwidowanymi wyrobiskami,
- zapobieżenie katastrofalnym wdarciom wód podziemnych do wschodniej nie zabytkowej części kopalni poprzez zapobieżenie zawałom wyrobisk,
- zabezpieczenie wschodniej nie zabytkowej części kopalni przed dopływem wód powierzchniowych w przypadku zaktywizowania się deformacji nieciągłych,
- zapobieżenie powstaniu zapadlisk powierzchniowych w rejonie wyrobisk wschodniej nie zabytkowej części kopalni,
- ochrona przed uaktywnieniem zjawisk osuwiskowych na terenach położonych nad wyrobiskami wschodniej nie zabytkowej części kopalni,
- zmniejszenie dopływów wód zasolonych w ilości 657 m3/rok oraz zmniejszenie ładunku NaCl w ilości ok. 200 Mg/rok.


Biuletyn Informacji Publicznej