Likwidacja poziomu IX i zabezpieczenie komory Gaisruck

Nazwa projektu:

"Likwidacja poziomu IX oraz zabezpieczenie komory Gaisruck w Kopalni Soli "Wieliczka" w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami dopływu wód pozazłożowych oraz zawału"

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 925/2013/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 18 grudnia 2013 r., w latach 2013-2017


Całkowita wartość projektu: 19 619 583,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 400 000,00 zł

Opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie likwidacji poziomu IX i międzypoziomu Kawecki oraz zabezpieczenie komory Gaisruck w Kopalni Soli "Wieliczka". Likwidacja i zabezpieczenie górnicze tych wyrobisk ma na celu wzmocnienie partii górotworu znajdującej się w rejonie centralnej części kopalni i spowolnienie występujących w jej obrębie procesów destrukcyjnych. Spowoduje to ograniczenie zagrożenia wzrostu dopływów wód poza złożowych do kopalni i zalania wyrobisk dołowych skutkującego utratą wyrobisk zabytkowych położonych w centralnej i zachodniej części kopalni oraz ograniczenie deformacji ciągłych i obniżeń powierzchni jak również deformacji nieciągłych i zapadlisk na powierzchni.

Efektem realizacji projektu będzie:


- zabezpieczenie komory Gaisruck o powierzchni ok. 2 994 m2 i kubaturze ok. 10,6 tys. m3 


- likwidacja wyrobisk chodnikowych poziomu IX i międzypoziomu Kawecki o objętości 10,4 tys. m3, na którą składa się objętość 2 upadowych z poziomu VIII, wyrobisk międzypoziomu Kawecki i podłużni Budryk oraz poprzeczni Wodnej na poz. IX.


- przeciwdziałanie stopniowemu pogarszaniu się stanu górotworu w rejonie centralnej części kopalni, które zapobiegnie wzrostowi deformacji ciągłych i obniżeń powierzchni,

- powstaniu deformacji nieciągłych i zapadlisk na powierzchni,
- wdarciu się wód podziemnych (z warstw chodenickich) do kopalni, oraz wód powierzchniowych w tym cieku wodnego Serafa,
- zalaniu wyrobisk dołowych,
- utracie zabytkowych wyrobisk.


Biuletyn Informacji Publicznej