Ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.11.2020
Temat Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: 

Członka Zarządu

Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 Spółka od 2021 r. będzie działać pod firmą Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka będzie kontynuować działalność jako spółka prawa handlowego, prowadząca działalność gospodarczą obejmującą kontynuację świadczenia usług na rzecz Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w zakresie usług mechanicznych a także w zakresie obsługi ruchu turystycznego, przejmując w tej części zadania realizowane aktualnie przez spółkę Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o. Powierzenie wykonywania tych zadań nastąpi w drodze umów zawartych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jako zamówienia z wolnej ręki w tzw. trybie „in-house”.

 I.            Postępowanie składa się z trzech etapów:

1)     badanie spełniania przez kandydatów wymogów formalnych na podstawie złożonych dokumentów oraz kwalifikacja do dalszego etapu,

2)     rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy wykazali spełnienie wymagań formalnych,

3)     wybór najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

 II.            Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

1)     posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)     posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)     posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)     spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

5)     korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6)     kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zgodnie z art. 4 pkt 39) w zw. z art. 8 pkt 37) ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 powinni dołączyć pisemne oświadczenie lustracyjne według wzoru określonego w załączniku Nr 1a do ww. ustawy,

7)     stan zdrowia musi umożliwiać pełnienie funkcji członka zarządu.

 III.            Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków wykluczających pełnienie funkcji członka zarządu zgodnie z art. 22 pkt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

1)     pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)     wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)     jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)     jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 IV.            Ustala się następujące szczegółowe wymagania wobec kandydatów:

1)     posiadanie wiedzy w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

2)     posiadanie wiedzy w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

 V.            Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

1)     CV,

2)     list motywacyjny,

3)     pisemną koncepcję rozwoju, działalności i zarządzania Spółką w czasie trwania kadencji,

4)     zaświadczenie o niekaralności (w oryginale), w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z KRK, oryginał zaświadczenia należy przedstawić w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,

5)     oświadczenie, że wobec kandydata nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe,

6)     oświadczanie o aktualnym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej na potrzeby prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym,

7)     oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt.2 oraz o niezaistnieniu przesłanek określonych w pkt. 3,

8)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

9)     dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 VI.            Dokumenty mogą być składane w formie odpisów poświadczonych przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.0

VII.            Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zawierać tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

VIII.            Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

IX.            W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki zostanie poruszony w szczególności następujący zakres zagadnień:

1)     wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2)     wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołami pracowników,

3)     znajomość rynku i wiedza o zakresie działalności w sektorze usług mechanicznych i jego otoczeniu regulacyjnym,

4)     znajomość rynku i wiedza o zakresie działalności w sektorze usług turystycznych i ich otoczeniu regulacyjnym

5)     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych w tym zasad nadzoru właścicielskiego, z uwzględnieniem specyfiki spółek będących Państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

6)     wiedza o funkcjonowaniu rynku i potencjalnej konkurencji, marketingu, promocji, reklamy, sprzedaży usług, public relations;

7)     podstawowa znajomość ustawy Prawo górnicze i geologiczne,

8)     znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad zachowywania bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności (w tym znajomość ustawy o działaniach antyterrorystycznych),

9)     przedstawiona przez kandydata koncepcja rozwoju, działalności i zarządzania Spółką.

X.            Informacje o Spółce Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., kandydaci mogą uzyskać, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności, w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul .Park Kingi 1, budynek A, Sekretariat tel. +48 12 278 71 11 w godzinach 8:00-14:00 w dniach roboczych do 1 grudnia 2020 roku Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o spółce:

1)     Akt założycielski spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.,

2)     Sprawozdanie finansowe spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2019,

3)     Sprawozdanie finansowe spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2019,

XI.            Zgłoszenia kandydatów można składać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.” w terminie do 1 grudnia 2020 roku osobiście w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul. Park Kingi 1, budynek A, Sekretariat, w godz. 8:00 – 14:00 lub wysyłać na adres Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. W każdym przypadku o dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 XII.            Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniach

  1. 2-3 grudnia 2020 r. w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

 XIII.            Zgłoszenie kandydata, które wpłynie po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będzie rozpatrywane, a kandydat nie weźmie udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 XIV.            Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz o dokładnej godzinie i terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

 XV.            Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od dnia 7 grudnia 2020 r. w Wieliczce, w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul .Park Kingi 1, budynek A, w godzinach 9:00-14:00.

 XVI.            Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, na ich podstawie, zostanie sporządzony protokół, zawierający ranking kandydatów.

 XVII.            Kopalni Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. W takim przypadku kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 XVIII.            Kandydat może w każdym czasie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zawiadamiając o tym Kopalnię Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. na piśmie.

 XIX.            Po dokonaniu wyboru, wybrany kandydat będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie go na stanowisko Członka Zarządu spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. Odmowa złożenia oświadczenia, bez względu na formę jej wyrażenia, będzie traktowana jak rezygnacja z udziału w postępowaniu. W takim wypadku wedle wyboru Kopalni Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. zostanie wszczęte nowe postępowanie lub ponownie zostanie przeprowadzony proces wyboru spośród zgłoszonych kandydatów.  

 XX.            Z Kandydatem wybranym na stanowisko Członka Zarządu, który złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie go na stanowisko Członka Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienie funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług. 

Biuletyn Informacji Publicznej