Ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.10.2020
Temat Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu do spraw technicznych Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Działając na podstawie § 29 ust. 3 pkt 3 w związku z § 25 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3.Statutu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członka Zarządu do spraw technicznych Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu do spraw technicznych Spółki powinien spełniać łącznie poniższe warunki:

a)       posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)       posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)       posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)       dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z KRK, oryginał zaświadczenia należy przedstawić Radzie Nadzorczej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,

e)       wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-­skarbowych,

f)        spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

g)       korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu do spraw technicznych Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)       pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)       wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:                                                    

a)       życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

b)      list motywacyjny,

c)       dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,

d)      dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

e)       dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, aktualne zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub aktualne odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy,

f)       aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń,

g)      oświadczenia o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych,

h)      w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - kandydat zobowiązany jest do złożenia - organowi lub podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa - w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 306) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu.

 

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w lit. a-b, lit. f-h kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o którym mowa w lit. c-e mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne, jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu do spraw technicznych Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.- nie otwierać".
 2. Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie Spółki w Wieliczce, ul. Park Kingi 1, Sekretariat Spółki, w godzinach od 9 - do 14 lub wysyłać listem poleconym na adres Spółki: Parki Kingi 1, 32-020 Wieliczka w terminie do dnia 9 listopada 2020 r. do godz. 13.00. Decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 3. Otwarcie zgłoszeń oraz ich weryfikacja pod względem formalnym nastąpi 16 listopada 2020 r.
 4. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń nie podlega rozpatrzeniu. Kandydat, którego zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w niniejszej uchwale nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na stanowisko Członka Zarządu do spraw technicznych Spółki wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani  o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail., w terminie co najmniej 2 dni przed terminem rozmowy. Dane kontaktowe powinny zostać podane przez kandydatów w zgłoszeniu.
 7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się od dnia 23 listopada 2020 r.
 8. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce:

1)    Statut Spółki,

2)     sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019,

3)     sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

 1. Informacje o Spółce, o których mowa w ust. 11, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki, Sekretariat Spółki, od dnia 22 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r. w godz. 9.00 – 13.00, tel. 12 278 71 11, po uprzednim umówieniu terminu wizyty.  
 2. Zaproszeni kandydaci, przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, poproszeni zostaną o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu potwierdzającego tożsamość, celem jednoznacznej identyfikacji.
 3. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów będzie obejmował:

1)             wiedzę o zakresie działalności Spółki i jej grupy kapitałowej oraz sektorze, w którym działa Spółka,

2)             znajomość zasad związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3)              znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

4)             znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

5)             znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

6)             znajomość zasad nadzoru właścicielskiego.

 1. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną uznana będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Rade Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Rada Nadzorcza pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani na Członka Zarządu do spraw technicznych, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną pod adres wskazany przez kandydata.
 6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

 

Biuletyn Informacji Publicznej