Pomyślny rok 2018

03-01-2019

– To ważny rok dla kopalni. Był to czas uzyskiwania akceptacji dla przygotowanego w 2017 dokumentu: Aktualizacja „Programu całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka” w ramach likwidacji części Kopalni Soli „Wieliczka” oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wchodzących w skład Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.” – na lata 2014 – 2020” wraz z przedłużeniem na lata 2021-2027. To dokument opracowany przez naszą górniczą kadrę, posiadający pozytywną opinię konserwatorską i ekspertów z zakresu górnictwa. Nasze wysiłki zostały zwieńczone sukcesem. Zaprezentowane w programie działania na rzecz ratowania i zachowania bezcennego zabytku poparł Premier Mateusz Morawiecki, deklarując wsparcie Państwa Polskiego w perspektywie najbliższej dekady. Z początkiem grudnia udało się uzyskać kierunkową akceptację Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego dla tego wieloletniego programu – podkreśla Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., zapowiadając kolejne starania: – Do pełni sukcesu potrzeba jeszcze odpowiednich aktów prawnych. Przyszłość tej kopalni warta jest każdego wysiłku i determinacji w działaniach, które podejmujemy. Los zabytku mocno leży we wszystkich górniczych sercach.

Bezpieczniej od wschodu

Kopalnia Soli "Wieliczka"Zrealizowany został Plan Zabezpieczenia, wykonywane modernizacje i inwestycje w infrastrukturę i wiele działań z zakresu utrzymania ruchu zakładu górniczego. Szerzej piszemy o nich na kolejnych stronach Solanki. Sfinalizowanym wieloletnim projektem, którego znaczenie dla bezpieczeństwa kopalni warto podkreślać, jest projekt zabezpieczenia kopalni od strony wschodniej. – Zakończony, pod względem formalno-rzeczowym, został projekt likwidacji części niezabytkowej kopalni, usytuowanej na wschód od szybu Wilson. Całkowity koszt jego realizacji wyniósł 85,8 mln zł, z czego 30,07 mln złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wylicza Maciej Kowalcze, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., dodając: – Zabezpieczenie kopalni w tym rejonie oznacza nie tylko ograniczenie zagrożeń naturalnych, większe bezpieczeństwo podziemi i powierzchni, ale również niższe koszty funkcjonowania górniczego przedsiębiorstwa.

Prace objęły wypełnienie piaskiem, urobkiem oraz zaczynami iłowo-cementowymi 206 komór poeksploatacyjnych o objętości przekraczającej 860 tys. m³. By to zadanie wykonać konieczne było także m.in. przebudowanie i zabezpieczenie 11,6 km wyrobisk, odwiercenie 388 otworów, zabudowanie 92 sztuk tam i ułożenie 39 km rurociągów. – Biorąc również pod uwagę kilkuletni okres intensywnych prac i osiągnięte efekty przedsięwzięcie to uznać należy za ogromny sukces kopalni. Podziękowania należą się wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację tego zadania – wymagało ono współpracy wielu ludzi, połączenia ich doświadczenia, zaangażowania i determinacji – chwali kadrę Jarosław Malik, Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Jest i będzie dzięki temu bezpieczniej i pod ziemią, i na powierzchni, a skoro o bezpieczeństwie mowa warto powiedzieć, że działania kopalni na tym polu zostały docenione przez Wyższy Urząd Górniczy i fundację „Bezpieczne Górnictwo”. Kopalnia w barbórkowym czasie otrzymała nagrodę „Skarbnika” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzonych prac górniczych, ruchu turystycznego, krzewienia kultury górniczej i propagowania dziedzictwa industrialnego. Inspektorów BHP uhonorowano z kolei wyróżnieniem „Bezpieczny Oddział 2018”.

Propracownicze działania

Kopalnia Soli "Wieliczka"W kontekście całej grupy kapitałowej warto powiedzieć o kontynuacji realizacji porozumień ze związkami zawodowymi. – W pierwszym kwartale tego roku podniesione zostały wynagrodzenia wszystkich pracowników. Na mocy kolejnego zawartego na przełomie października i listopada porozumienia od marca 2019 roku wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników grupy kapitałowej wzrosną o 5% w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Od stycznia uprawnionym do świadczenia podniesiona zostaje kwota na posiłki profilaktyczne do kwoty 18 zł, a w czerwcu każdego roku wypłacana będzie dodatkowa premia w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego –zapowiada Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., w którego pionie znajdują się sprawy kadrowe, dodając: – W czasach lifelong learningu ciągłe doskonalenie kompetencji pracowniczych, zwłaszcza w obszarze kompetencji miękkich, jest bardzo istotne. Dlatego zachęcamy pracowników do podnoszenia kwalifikacji, umożliwiamy rozwój poprzez system szkoleń i kursów, motywujemy do działania.

W podobnym tonie wypowiada się szef HR-u: – Monitorujemy sytuację na rynku pracy, śledzimy raporty, dążymy do tego, aby płace były konkurencyjne. Dbamy o pozafinansowe aspekty zatrudniania, usprawniamy system motywacyjny i urozmaicamy fundusz socjalny. Wkrótce rozpocznie funkcjonowanie system opieki medycznej – wymienia Tomasz Kuśnierz Kierownik Działu Zarzadzania Personelem Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Zależy nam na tym, aby kopalnia była cały czas postrzegana jako atrakcyjny i wyróżniający się pracodawca.

Można powiedzieć, że kopalnia mogłaby posłużyć za wzór dla innych przedsiębiorstw w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi. – Wypracowane porozumienie to efekt wielu spotkań i rzeczowych rozmów związkowców z Zarządem Spółki Akcyjnej i Zarządami spółek córek, ale przede wszystkim dobra wieloletnia współpraca na linii Zarządy – związki. Cieszymy się, że jesteśmy traktowani partnersko, a rozmowy przebiegają w przyjaznej atmosferze. Za współpracę kopalnia nominowana została do nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznawanej przez Krajową Komisję NSZZ „Solidarność”. Otrzymują ją firmy, które wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – zachwala dobre relacje Adam Gawlik, Przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”.

Na Trasach i nie tylko…

Rok podsumowała spółka Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. – W tym roku po raz kolejny zanotowaliśmy wzrost liczby zwiedzających – solnymi szlakami wędrowało blisko 1 mln 750 tys. turystów. Odwiedzili nas goście z ponad 170 krajów, w tym nawet tak egzotycznych jak Antigua i Barbuda, Mauretania czy Vanuatu. Rosnąca frekwencja cieszy, ale też zobowiązuje, dlatego w roku 2018 wprowadziliśmy zmiany w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego: jest bezpieczniej, efektywniej, bardziej komfortowo. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tężnia solankowa, którą odwiedziło w tym roku 195 tys. osób. Po raz drugi sprawdziła się ona w roli sali koncertowej, z sukcesem zadebiutowała w roli lodowiska – wymienia Damian Konieczny, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. – Dodam też, że zorganizowaliśmy ponad 380 imprez, nie zabrakło wydarzeń dla dzieci oraz sportowych i tych zorganizowanych, by wspólnie uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Pionie Usług Trasy Turystycznej w 2018 roku znacząca była liczba 11. – Oznacza ona o 11% lepszy wynik finansowy niż ten zakładany. Obrazuje jak dobry był to rok dla działalności biznesowej kopalni. Więcej dogodnych imprez, większa liczba kuracjuszy, większa ilość sprzedanych pamiątek oraz więcej korzystających z gastronomii, jak również noclegów w Hotelu Grand Sal. Staramy się udoskonalać funkcjonowanie tych elementów, które są najmniej widoczne dla klienta, ale stanowią największą wagę dla odpowiedniego funkcjonowania. Doskonalimy działania i staramy pokonywać kolejne bariery wynikowe – podsumował działalność swojego pionu Jan Ziobro, Członek Zarządu ds. Usług Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna.

Rozwojem chwali się też uzdrowisko. - Od 2018 usługi świadczymy też w nowym, wyremontowanym skrzydle budynku Młyna Solnego. Mieszczą się tam nowoczesne gabinety Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz poradnia dietetyczna. Rozbudowywane jest inhalatorium, a wśród dodatkowych propozycji na rok 2019 planujemy badanie przepływów nosowych, polecane chorym na przewlekły nieżyt nosa – zapowiada Katarzyna Rys, Dyrektor Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka”, dodając: – Liczba kuracjuszy na podziemnych turnusach rehabilitacyjno-leczniczych przekroczyła 3,5 tysiąca, to 18-krotnie więcej niż 15 lat temu. Ilość płatnych pobytów w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła 5-krotnie. Połowę z nich stanowili obcokrajowcy, którzy przyjechali z Ukrainy, Rosji, Izraela, Niemiec, Kanady i Gruzji. Z noclegów w uzdrowisku obok Polaków korzystały m.in. grupy z Holandii i Tajwanu.

Kopalnia Soli "Wieliczka"W mijającym roku Pion Górniczy Trasy Turystycznej wykonał wiele prac związanych z poprawą bezpieczeństwa i wystroju wyrobisk zabytkowych, a także ich renowacją. – Na szczególne wyróżnienie, ze względu na wartość historyczną i wymaganą precyzję odtworzenia pierwotnej formy, zasługuje zakończony w tym roku remont portalu wejściowego do przedsionka kaplicy św. Antoniego. Przedsięwzięcie obejmowało również rekonstrukcję muru oddzielającego przedsionek i chodnik dojściowy. Odtworzona została także rzeźba Augusta II Mocnego, która pierwotnie znajdowała się z prawej strony prezbiterium, jako jedyny świecki element wystroju kaplicy. Umieszczono ją wraz z oryginałem w prezbiterium kaplicy – jako świadectwo destrukcyjnego oddziaływania wilgoci na solne rzeźby – powiedział Marian Leśny Członek Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, dodając: - Działanie to stanowi przykład ratowania bezcennych obiektów Kopalni Soli „Wieliczka” oraz dbałości o przekazanie przyszłym pokoleniom światowego zabytku w jak najlepszym stanie. Troska o górnicze dziedzictwo to również wyraz naszego szacunku dla pracy przodków, którzy tej kopalni ofiarowali nie tylko swój trud, ale też serce oraz talent.

W Zakładzie Mechanicznym 2018 był dla Kopalni Soli „Wieliczka” Zakładu Mechanicznego pierwszym rokiem funkcjonowania w ramach formuły „in-house”, czyli wewnętrznego zlecenia zadań Zakładowi przez spółkę właścicielską Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. – W ramach tej umowy zrealizowaliśmy usługi techniczne na kwotę prawie 1,8 mln zł, w tym m.in. wykonanie tłumików hałasu przy szybie Kościuszko, remont pompowni na VIII poziomie, czy wykonanie ok. 600 metrów rur obsadowych. W podziemnych chodnikach zamontowaliśmy 3,5 km rurociągów podsadzkowych i iniekcyjnych, a w warzelni w ramach spedycji soli odebraliśmy ok. 15 tysięcy ton soli, zajmując się także jej składowaniem oraz załadunkiem do transportu – wymienia Marek Burda, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny. Spółka stanowi dla kopalni zaplecze techniczne. Sprawowała opiekę nad ponad setką urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego, od kotłów gazowych, wymienników ciepła czy agregatów gaśniczych po suwnice, windy i wózki widłowe, oraz nadzorowała prawie 5 kilometrów instalacji przemysłowych i sanitarnych: wodnych, kanalizacyjnych, czy centralnego ogrzewania. Zakład świadczył też usługi dla kontrahentów zewnętrznych. – Wykonywane przez nas bariery, schody oraz podesty można zobaczyć na Twierdzy Srebrna Góra oraz Twierdzy Kłodzko. Wyremontowaliśmy także dużą pompę Banowice przy Zalewie Dobczyckim – dodaje Marek Burda.


Biuletyn Informacji Publicznej