2019 w wielickiej kopalni

22-02-2019

Wieliccy górnicy intensyfikują ochronę podziemi. Trwają prace m.in. przy szybie Ignacego Paderewskiego. W tym roku wciąż wśród najważniejszych zadań jest renowacja w zabytkowych rejonach kopalni – w roku 2019 roboty obejmą 23 komory i chodniki.

Kopalnia Soli "Wieliczka"- Kontynuowane będzie zabezpieczenie w zespołach komór Baum, Margielnik, Geramb, w komorach Ferdynand d’EsteFreitag, a także w chodniku Bąkle na poziomie I. Rozpocznie się m.in. przebudowa poprzeczni Antonia HaluszkaMaria Teresa na poziomie III, podłużni Thinfeld i poprzeczni Kaczwiński na poziomie IV. Po opracowaniu dokumentacji zaplanowano doraźne prace na Trasie Turystycznej m.in. w komorach Erazma Barącza, Weimar, Drozdowice III, Michałowice, a także Franciszka Karola na Trasie Górniczej – mówi Jarosław Malik, Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

- Bezpieczeństwo kopalni nierozerwalnie łączy się z ograniczaniem i zapobieganiem zagrożeniom, a także większą ochroną powierzchni – podkreśla Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. - W ostatniej dekadzie wzmocniono górotwór od wschodu (poprzez podsadzenie niezabytkowego rejonu na wschód od szybu Wilson), a także od zachodu (na zachód od szybu Kościuszko), teraz czas na prace w centralnym rejonie, które wiążą się nie tylko renowacją komór i chodników zabytkowych, ale także zabezpieczeniem przez podsadzenie piaskiem wybiórczo pojedynczych wyrobisk tego rejonu. Taki schemat działań pozwoli na zapewnienie stateczności górotworu w centralnej jego części – zapewni ochronę najcenniejszych miejsc i ich przetrwanie.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Z kolei prace iniekcyjne, ograniczające zagrożenie wodne, prowadzone będą pomiędzy poziomem IV a VI, m.in. w rejonie poprzeczni Kloski–Colloredo, a także na poziomach sąsiadujących z najgłębszym IX poziomem kopalni. Ważne jest bezpieczeństwo ludzi, wyrobisk, ale także infrastruktury, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Kopalnia rozpocznie modernizację rozdzielni niskiego i średniego napięcia, a także Głównej Stacji Transformatorowo-Rozdzielczej. Unowocześnienia doczeka się system ogólnozakładowej łączności telefonicznej i system dyspozytorski kopalni. Na powierzchni zaplanowano modernizacje węzła podsadzkowego i iniekcyjnego, zlokalizowanych przy szybie Kościuszko. Utylizacja wód w Zakładzie Utylizacji Wód Zasolonych wyniesie około 120 tys. m3, z czego ponad 104 tys. m3 wód silnie zasolonych przeznaczone ma być do produkcji soli.

- Koszty ujętych w tegorocznym Planie Zabezpieczania prac to blisko 100 mln zł. Zwiększenie kwot na prace górnicze jest możliwe dzięki rosnącym przychodom z działalności turystycznej. Zabezpieczanie to nie tylko roboty w miejscach zabezpieczanych, ale także czasochłonny proces przygotowawczy, analizy, badania, projekty i dokumentacje. Do tego dochodzi utrzymanie wyrobisk i całej infrastruktury technicznej, jej modernizacja oraz działalność służb z tym zadaniem związanych. Dodam jeszcze logistykę prac, procedury prawne, pozyskanie zgód, pozwoleń i uzgodnień konserwatorsko-górniczych. Bezpieczne prowadzenie ruchu turystycznego w zakładzie górniczym będącym światowej klasy zabytkiem to cała machina współzależnych działań, które z powodzeniem realizujemy, spełniając przepisy prawa górniczego i geologicznego, ustawy o ochronie zabytków, międzynarodowych konwencji. Działania przekładają się na sukcesy zarówno turystyczne, jak i górnicze – mówi prezes Zarębski.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Ten rok to także czas „przygotowań” do wieloletnich inwestycji na powierzchni i w górniczych szybach. - W trakcie opracowywania jest dokumentacja związana z budową Centrum Obsługi Turystów przy szybach DaniłowiczaPaderewskiego, a także budową Centrum Logistycznego przy szybie Kościuszko. To wieloletnie i kosztochłonne realizacje wymagające synchronizacji wielu branżowych projektów, pozwoleń i harmonogramów prac.– wyjaśnia Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., w którego kompetencjach znajdują się inwestycje związane z infrastrukturą powierzchniową, dodając: - Zlecono także wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza usługowo-gastronomicznego przy tężni solankowej wraz z placem zabaw, siłownią, obiektami małej architektury i sanitariatami. Nieopodal tężni i warzelni powstanie parking wielopoziomowy oraz zaplecze dla ewentualnych imprez plenerowych. Okolica tężni służyć będzie dzięki temu nie tylko wypoczynkowi, ale także aktywności i rekreacji turystów oraz mieszkańców Wieliczki.

Kontynuowane będą działania związane z szybem Paderewskiego. - Szyb Paderewskiego posiada już wybraną koncepcję docelową zabudowy windy i budowy budynku nadszybia - jest szansa, jeszcze w tym roku powinno ruszyć projektowanie tych elementów. Koncepcja zakłada m.in. odtworzenie historycznego nadszybia, nawiązującego architekturą do budynku z początku XX wieku: w stylu szwajcarskim zwieńczonego charakterystyczną wieżyczką. Wejście na nadszybie znajdowało się po stronie południowej, werandę zdobiły łuki wsparte na kolumienkach oraz wycinane z desek ażurowe balustrady – podobnie zakłada wybrana koncepcja, tak aby jak najwierniej odtworzyć budowlę i detale architektoniczne budynku sprzed 100 lat – wyjaśnia dyrektor Broniowski.

Wizualizacja nadszybia szybu Paderewskiego: RobiProjekt


Biuletyn Informacji Publicznej