Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Geramb i Fryderyk August

Nazwa projektu:

"Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Geramb i Fryderyk August"


Projekt realizowany na podstawie umowy nr 470/2015/Wn-06/KO-nt-po/D z dnia 28.10. 2015  r. , w latach 2015-2020.


Całkowita wartość projektu: 20 144 715,00 zł
Wartość dofinansowania: 11 000 000,00 zł

Opis projektu: Przedsięwzięcie uwzględnia zabezpieczenie powierzchni ziemi i ochronę zasobów wód podziemnych  i powierzchniowych nad komorami Geramb i Fryderyk August zlokalizowanych na poziomie II niższym kopalni (w odległości ok. 400 m), poprzez zabezpieczenie 6 komór Geramb o powierzchni stropu i ociosów 6 598 m2 i objętości 18 150 m3 oraz likwidację 1 komory Fryderyk August o powierzchni stropu i ociosów 1162 m2 i objętości 2 390 m3.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji, projektów, badań, ekspertyz i sprawowanie nadzorów
    autorskich (2 kpl),
  • zabezpieczenie komór Geramb Etap I (zrealizowany w zakresie zabezpieczenia przejścia wzdłuż południowych części komór) i Etap II obejmujący zabezpieczenie pozostałych części komór,
  • likwidację komory Fryderyk August  (wraz ze zrealizowanym zabezpieczeniem przejścia przez komorę na odcinku poprzeczni Karolina),
  • prace związane z zapewnieniem obsługi energetycznej i teletechnicznej robót, roboty mechaniczne związane z zapewnieniem obsługi robót wraz z obsługą transportu pionowego szybem,
  • obsługę  mierniczą i geologiczną oraz inwestycyjną,
  • obsługę wentylacyjną.

 

Zespół komór Geramb jest zlokalizowany na poziomie IIn w rejonie północnej granicy złoża pomiędzy szybami Daniłowicz i Kinga. Został on wyeksploatowany systemem komorowo-filarowym w pokładzie soli spizowych. Komory Geramb są połączone z wyrobiskami kopalni poprzecznią Geramb, chodnikiem Neustadter, oraz szybikami wentylacyjnym z poziomem Kazanów i poziomem III.

Planowane prace w komorach Geramb obejmą zasadniczo wzmocnienie stropu komór poprzez zabudowę obudowy kotwiowej, demontaż części filarów obciążających niżej ległe komory, usunięcie urobku ze spągu komór, przybierkę stropów i ociosów, podparcie komór kasztami ażurowymi, upodatnienie filarów międzykomorowych.

Komora Fryderyk August jest zlokalizowana na poziomie IIn, na południe od szybu Górsko, bezpośrednio przy południowym odcinku poprzeczni Karolina. Prace planowane do wykonania w komorze Fryderyk August obejmą wzmocnienie komory obudową kasztową w rejonie przejścia przez komorę poprzeczni Karolina (zadanie wykonane), wzmocnienie istniejącej obudowy drewnianej poprzeczni Karolina poprzez zabudowę odrzwi pośrednich, wykonanie obrywki stropu i ociosów komory oraz zabudowę w komorze kotew stropowych z tworzyw sztucznych, wykonanie deskowania na powierzchni istniejących kasztów, zabudowę tamy iniekcyjnej i wypełnienie komory iniektami..


Biuletyn Informacji Publicznej