Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Baum

 

Nazwa projektu:

"Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Baum"

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 19/2016/Wn-6/KO-NT-PO/D z dnia 10 lutego 2016 r.,  w okresie 2016-2018


Całkowita wartość projektu: 8 264 568,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 000 000,00 zł

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje zabezpieczenie 5 komór Baum o numerach inwentaryzacyjnych IIn/161 – IIn/165  zlokalizowanych na poziomie II niższym i II wyższym Kopalni Soli „Wieliczka” w otulinie rezerwatu „Groty Kryształowe”,

W ramach przedsięwzięcia:

W komorach Baum  zostanie wykonane wzmocnienie stropu komór poprzez dobudowę kasztów w celu rozszerzenia istniejących filarów, zabudowę nowych kasztów ograniczających rozpiętość niepodpartych stropów oraz  zabudowę obudowy kotwiowej,  oraz usunięcie urobku ze spągu komór.  W celu dostarczenia niezbędnych materiałów do wykonania tych prac, szybik Schwind zlokalizowany na drodze transportowej do komór Baum zostanie wyposażony w  urządzenie
do transportu materiałów z poziomu III na poziom II niższy.

 Efektem projektu będzie:

zapobieżenie powstaniu zawału komór w tej części kopalni i ochrona wyrobisk rezerwatu „Groty Kryształowe” i powierzchni terenu nad rezerwatem położonym w rejonie zapadliska dopowierzchniowego  do komory Schmidt poprzez zabezpieczenie komór Baum (5 szt.) o powierzchni 6 220 m2   i objętości 22 392 m3.


Biuletyn Informacji Publicznej